Business Plan | دانلود رایگان طرح کسب کار و بیزینس پلن

business plan qtest ir کیوتست

 همه چیز درباره یک بیزینس پلن خوب 

در اینجا چنگونگی نوشتن یک طرح کسب وکار عالی را بصورت رایگان برای شما آماده کرده ایم..

 

تعریف طرح تجاری

یک طرح تجاری، نوشتهای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است .این طرح حاوی بررسیهای دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و … است. یکی از مهمترین کارکردهای طرح تجاری این است که با تدوین آن، کارآفرین میتواند عوامل داخلی و خارجی درگیر در یک کسبوکار را شناسایی و اثر آنها را بر روی فعالیت خود بررسی نماید. یکی دیگر از کارکردهای طرح تجاری این است که قضاوت در مورد سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری بر روی یک طرح را برای سرمایهگذاران یا وامدهنگان طرح تسهیل میکند.

دلایل نوشتن طرح تجاری

اساساً طرح کسب و کار نوشته میشود تا بتواند در وهلهی اول راهنمای سازمان در فعالیت خود برای رسیدن به اهدافش باشد. علاوه بر این، کاربرد مهم و اصلی طرح کسب و کار هنگامی است که سازمان نیاز دارد فرد یا سازمانی برای انجام کاری قانع نماید. اگرچه معمولاً طرح کسب و کار برای تأمین سرمایه استفاده میشود ولی در مواقع دیگر نظیر فروش کسب و کار، ادغام دو شرکت، قرارداد مشارکت در پروژهها (Joint Venture) نیز به کار میرود .

اخذ وام

برای گرفتن وام چه به صورت انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه و چه به صورت دریافت پول از بانک لازم است که شرکت طرح کسب و کار خود را ارائه دهد. در صورت انتشار اوراق قرضه نیز مؤسسهی منتشرکننده بر اساس طرح کسب و کار شرکت، ارزیابی مالی اعتباری Financial Credit) (Ratingبه عمل میآورد و بر این مبنا نسبت به تعیین نرخ بهره و انتشار اوراق اقدام میکند . جذب سرمایه گذار یکی از مهمترین کاربردهای طرح کسب و کار، به ویژه در مورد کارآفرینانی که در مرحلهی راهاندازی کسب و کارشان قرار دارند،

جذب سرمایه اولیه

از طریق سرمایهگذاران مخاطرهپذیر Venture) (Capitalistاست. این سرمایهگذاران در ازای شریک شدن در یک کسب و کار بخشی یا تمام ی سرمایه اولیهی راهاندازی یا در برخی موارد طرحهای توسعهی یک شرکت را تأمین مینمایند.

شرکت در مسابقات طرح کسب و کار

شرکت در مسابقات طرح کسب و کار (Business Plan Competition) یکی دیگر از انگیزههای نوشتن طرح است. چنین مسابقاتی که در سطح دانشگاهی و ملی کشورهای مختلف دنیا برگزار میشوند، هدف توسعهی کارآفرینی را دنبال میکنند. افراد جوان بهویژه دانشجویان طرح تبدیل ایدههای خود را به کسب و کارهای انتفاعی و غیرانتفاعی مینویسند و با شرکت در مسابقات از جوایز و کمکهایی برای راهاندازی کسب و کار خود بهرهمندمیشوند .

حضور در مراکز رشد و پارک های فن آوری

چند سالی است که مراکز رشد و پارکهای فنآوری در کشور راهاندازی شدهاند. این مراکز امکان برخورداری شرکتهای مستقر از امکاناتی نظیر دفتر کار، خدمات مشاوره، امکانات اداری، و برخی تسهیلات مالی را فراهم میآورند. متقاضیان حضور در مراکز و پارکها باید پیش از هر چیز طرح کسب و کار خود را آماده نمایند و بتوانند توجیهپذیر و فنآورانه بودن کسب و کار خود را نشان دهند .

ورود به بورس

شرکتهایی که قصد عرضه سهام خود را به عموم دارند، لازم است جزئیات کاملی از وضع موجود شرکت، برنامههای آینده، و پیشبینیهای خود از آیندهی شرکت را به سازمان بورس و نیز خریداران اطلاع دهند. طرح کسب و کار این شرکتها باید از بخش مالی منسجم و کاملاً دقیقی شامل تحلیلهای مالی (Financial Analysis) به ویژه ارزشگذاری (Valuation) سهام باشند 

مذاکره و دریافت امتیازات تجاری

به دلایل مختلفی ممکن است دو شرکت با یکدیگر وارد مذاکره شوند. ممکن است شرکتی قصد داشته باشد نمایندگی یک شرکت دیگر را اخذ نماید، یا آنکه به صورت مشترک با شرکتی وارد مناقصه شود، یا تحت لیسانس شرکتی به تولید بپردازد. در همهی این موارد لازم است که شرکت پیشنهاددهنده پیش از شروع مذاکره یا حین آن طرح کسب و کار خود را ارائه دهد. طبیعتاً در چنین طرحهایی عمده تمرکز بر وضع موجود شرکت و قابلیتها و پتانسیلهای موجود آن است .

سرفصل های طرح تجاری در طرح تجاری

، سرفصلها متعددی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد تا توانمندی کارآفرینان، بازار محصول (یا خدمت)، نحوه تولید و میزان سودآوری و موارد مشابه را بررسی نماید؛ اما الگو و فرمت مشخصی برای طرح تجاری وجود ندارد و مراجع مختلف، سرفصلهای متفاوتی را برای این منظور در نظر گرفتهاند به. طور مثال روبرت هیس ریچ در کتاب کارآفرینی این عنوانها را برای طرح تجاری در نظر گرفته است

: .۱ معرفی .

۱ نام و نشانی فعالیت اقتصادی .۲ نام و نشانی مدیران .۳ ماهیت فعالیت اقتصادی .۴ بیان مبالغ مالی مورد نیاز .۵ بیان میزان محرمانه بودن گزارش

۲ خلاصه مدیریتی

:در این بخش، خلاصهای از کل طرح تجاری در دو یا سه صفحه خلاصه میشود . .

۳ تحلیل صنعت

.۱ دورنما و روند آتی .۲ تحلیل رقیبان .۳ بخشبندی بازار .۴ پیشبینی صنعت .

۴ شرح فعالیت کارآفرینانه

.۱ کالاها .۲ خدمات .۳ اندازه فعالیت اقتصادی .۴ تجهیزات دفتری و کارکنان .۵ پیشینه کارآفرینان .

۵ طرح تولید .

۱ فرآیند تولید .۲ کارخانه فیزیکی .۳ تجهیزات و ماشینآلات .۴ نام تامینکنندگان مواد اولیه .

۶ طرح بازاریابی

.۱ قیمتگذاری ۲ توزیع .۳ تبلیغ .۴ پیشبینی تولید .۵ کنترلها .

۷ طرح سازمانی

.۱ شکل سازمانی و نوع مالکیتoooo .2 شناسایی شریکان یا سهامداران عمده .۳ میزان اقتدار مدیران .۴ پیشینه مدیریت گروه .۵ نقش و مسوولیت اعضای سازمانی

.۸ ارزیابی ریسک

.۱ ارزیابی ضعف فعالیت اقتصادی .۲ فناوریهای جدید .۳ طرحهای احتمالی .

۹ طرح مالی

.۱ پیشنویس سود و زیان .۲ برآورد جریان نقدینگی .۳ پیشنویس ترازنامه .۴ تحلیل نقطه سربهسر .۵ منابع و موارد استفاده وجوه .

۱۰ ضمیمه

.۱ نامهها .۲ دادههای تحقیق بازار .۳ اجارهنامهها یا قراردادها .۴ فهرستهای قیمت تامین کنندگان

Business Plan | دانلود رایگان طرح کسب کار و بیزینس پلن Business Plan | دانلود رایگان طرح کسب کار و بیزینس پلن

Business Plan Business Plan Business Plan Business Plan Business Plan

Business Plan

business-plan -qtest.ir-

Business Plan

Business Plan

Business Plan بیزینس پلن بیزینس پلن Business Plan

(۱)

(۲)

طرح کسب و کار پوشال کولر  قیمت  ۴,۹۰۰ تومان

 

(۳)

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی   قیمت  ۳,۹۰۰ تومان

(۴)

طرح کسب و کار پوشال کولر  قیمت  ۴,۹۰۰ تومان

 (۵)

حسابداری و حسابرسی شرکت ها  قیمت  ۳,۹۰۰ تومان

(۶)

 (۷)

(۸)

طرح کسب کار بسته بندی لوبیا قیمت  ۴,۹۰۰ تومان

(۸)

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی   قیمت  ۳,۹۰۰ تومان

(۹)

طرح کسب و کار پوشال کولر  قیمت  ۴,۹۰۰ تومان

 

(۱۰)

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی   قیمت  ۳,۹۰۰ تومان

(۱۱)

طرح کسب و کار پوشال کولر  قیمت  ۴,۹۰۰ تومان

 

شما اولین نفر برای امتیاز دهی باشید

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.