ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب

2 کیوتست

ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار وﺻﻔﺤﺎت وب

با سلام امروز  ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار وﺻﻔﺤﺎت وب را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید

 

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح :ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت وب ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻃﺮاﺣﻲISP ،ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ اﻓﺰار ﺳﺨﺖ

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﻧﺼﺐ ، ﺻﻔﺤﺎت وب ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ وﭘﻜﻴﺠﻬﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ISP ﺷﺒﻜﻪ CD وراﻳﺖ

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح   : ۵۶۶/۰۲۵

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ  : ۴۸۰/۶۵

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش  : ۵۳/۳۷۵

در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  : ۹۶۷/۲

ﺳﻮد وﻳﮋه  : ۱۶۳/۲۲۸

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  : ﺳﻪ ﺳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  : % ۳۴ 

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ   : ﻧﻔﺮ۹ 

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟ ﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل وﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﻛﺎر ﮔﺰاران وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ واز ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮﻧﺎن وﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روﺷﻬﺎی ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﮋﻫﺶ ﮔﺮان وﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ی ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﺣﻞ ﺷﻮد وﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ راﻫﻲ ﺑﺴﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻤﻜﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ وﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪواﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در ﺻﺪ ﺑﻴﻜﺎری وﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ودﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ اورﻧﺪ

وﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺪاﻧ اﺳﺖ ﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای دوﻟﺖ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، وﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﻮان واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﭼﻪ از اﺣﺎظ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ان ﺑﺮ ﺧﻮرداری ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ازاﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل وﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ وﺷﺎﻳﺎن ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ واﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸﻮر اﺳﺖ واﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن در ﻣﻌﺮض ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻗﺮار دارد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ان ﻛﺸﻮر ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ وﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺋﺪ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻠﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . 
ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﻓﻮر زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎ و وﺟﻮد ﻟﻨﻮاع ﻣﻌﺎدن وﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎ ن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد وﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻤﻜﻤﻞ ﻧﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺠﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎری از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻮﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺗ ﻌﺎون ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ، در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدوﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ وﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎ ی ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرزش وﭼﺎره ﺳﺎز اﺳﺖ

 

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ 

ﺷﺎﻣﻞ

-۱ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰار : … اﻧﺒﺎرداری و ، اﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری

-۲ اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ وب

-۳ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت

-۴ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﺒﻜﻪ

-۵ ISP ﻧﺼﺐ وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﺮا

-۶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮات وﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اداری

-۷ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن

-۸ CD ﻛﭙﻲ و راﻳﺖ

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﻳﻨﺖ وﻛﭙﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ درﺷﺮوع ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح اﺳﺘﻴﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ۱۵۰ وﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺣﺪود در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی روز ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ رﻳﺎل وﺣﺪود ۴,۰۰۰,۰۰۰ رﻳﺎل در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻟﺬا اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻴﺠﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮد

 ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب ﻃﺮح بیزینس پلن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب

[download id=”20142″ format=”13″]

 

۱۰۰۰۰۰ تومان – دانلود

 

 

شما اولین نفر برای امتیاز دهی باشید

۱ نظر

  1. سلام
    نسخه این فایل pdfاما اگ نیاز به ادیت داشت باس چیکار کرد؟
    مثلا من نمیخوام لوگو شما تو طرحم باشه اونقت ضایعست که از کجا دان کردم

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.