طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی

5644 کیوتست

طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی

با سلام امروز طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید

 

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح: 

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: وزارت جهاد کشاورزی
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات: ۱۵۰راس
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: گوشت قرمز
 ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻧﻔﺮ ۱۷ 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح ﻣﻴﻠﻴﻮن : ۲۱۱۵٫۳۷ 
 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن : ۱۸۲۱٫۵۶
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻴﻠﻴﻮن:  ۲۹۳٫۸۲ 
 درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن:  ۳۳۴۸٫۰۰ 
 ﺳﻮد وﻳﮋه ﻣﻴﻠﻴﻮن : ۶۰۹٫۰۶
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۲٫۸ ﺳﺎل
ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﺻﺪ : ۲.۳۵

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ : 

ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎی اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وی را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰه ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻴــﺎﻧﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻛﺸــﻮر را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴــﻨﻪ از ﻓـﺮآورده ﻫﺎی آن را ﻣﻴﺴــﺮ ﺳﺎزد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺤـﺼﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﺳـــﻮی دﻳــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴــﺎﺗﻲ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬــﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕـﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان،درﮔﺎم ﻧﺨﺴــﺖ و دﺳﺘـــﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻄـﻘﻪ ای و ﻓــﺮا ﻣﻨﻄـﻘﻪ ای، در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روﺷــﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓــﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻃﺮﺣﻬﺎی داﻣﭙﺮوری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و درﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎی داﻣﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد .ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

[download id=”20146″ format=”9″]

۸۴۰۰۰ تومان – دانلود

 طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی

شما اولین نفر برای امتیاز دهی باشید

۳ نظر

  1. سلام خسته نباشید من رشته حسابداری بازرگانی میخونم و برای درس کارافرینی یک طرح بیزینس پلنی که مرتبط با رشتم باشه میخوام شما چه طرحیو بهم پیشنهاد میکنید؟

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.