طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای

500452 کیوتست

طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای

با سلام امروز طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای را برای شما آماده کرده ایم و میتوانید از طریق لینک زیر به آسانی خرید و سپس دانلود نماید

۵۰۰۴۵۲

 

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح:
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح:

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای)

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات:ﺗﻦ ۴۸۶٫۵
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات:ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﻧﻔﺮ ۷ : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح:
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ۱۴۳۴٫۲۹ : 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ۱۳۶۶٫۴۸ : 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ۶۷٫۸۲ :
 درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ۱۳۰۴٫۴۵ :
ﺳﻮد وﻳﮋه : ۳۶۳٫۰۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ۳٫۶ ﺳﺎل 
ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ۲۷٫۹% درﺻﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و دﻳﮕﺮی اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ .روش اول ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﻔﻴﺠﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻬﺎی ﺻﻴﻔﻴﺠﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻴﺎر ﺗﻴﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ آن در ﻳﻚ دوره ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ و دو ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺬر اﻳﻦ ﺧﻴﺎر ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻮده و ﺧﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎرﺗﻨﻮﻛﺎرپ ) ﺑﺪون ﺗﺨﻢ ( و ﻗﻠﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده و دوره رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﭼﻴﺪن اﺳﺖ. ﻛﺸﺖ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﻳﻔﻲ و آﺑﻴﺎری ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮه ای ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ۱۰۰ ﺗﺎ ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﻳﻔﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ۲۰ ﺗﺎ ۱۵ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر در روی ردﻳﻒ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ۲۸ ﺗﺎ ۲۲ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮاض ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻴﮕﺮدد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

۸۴۰۰۰ تومان – دانلود

[download id=”20148″ format=”9″]

۸۴۰۰۰ تومان – دانلود

طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای

 

شما اولین نفر برای امتیاز دهی باشید

۷ نظر

 1. سلام خسته نباشید من رشته حسابداری بازرگانی میخونم و برای درس کارافرینی یک طرح بیزینس پلنی که مرتبط با رشتم باشه میخوام شما چه طرحیو بهم پیشنهاد میکنید؟

  • باسلامـ
   لطف کنید اگه سوالی دارید فقط از یک بخش بامادرمیون بزارید
   فک کنم این سوال رو ۶بار ارسال کردید
   پ.ن:

   پیشنهاد من طرح “حسابداری و حسابرسی شرکت “است …

 2. سلام چرا نمیشه از اینجا سفارش داد؟
  میزنه:
  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.