دانلود فرم خام بیزینس پلن PDF

Project Scope Management Cover کیوتست

ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  اﻣﮑﺎن ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

  ضمن شناخت دقیق کسب و کارتان و تعریف آناز اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ !

ﺑﺮای ﯾﮏ وارﺳﯽ واﻗﻌﯽ:
 ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ذﻫﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺆال ﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 • ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ آزﻣﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﺪه ﺷﻤﺎ؟
 • آﯾﺎ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﯽ رود؟
 • ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟
 • آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
 • ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮ

 • ﺟﻤﻊ آوری اﻃّﻼﻋﺎت ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ، دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ و اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

 • اﯾﻦ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف، رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮥ ارزﺷﻤﻨﺪی از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.

در انتهای تعدادی طرح توجیعی اماده به همراه فرم خام بیزینس پلن ها را قرار داده ایم .

 

فرم خام بیزینس پلن رایگان

 

دانلود نمونه بیزینس پلن ها

 

منبع http://businessplan.ir

[rating_form id='3']

۷ نظر

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.